V skladu s sklepom 6. korespondenčne seje izvršnega odbora GD Zelena jama,

ki je potekala od  ponedeljka 8.6.2020 do torka 9.6.2020,

sklicujem 3. REDNI OBČNI ZBOR društva,

ki bo v petek 12.6.2020 ob 15. uri v ŠC Kleče – Gibi šport, Avšičeva 70, 1000 Ljubljana.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine.
 2. Izvolitev organov skupščine:
 • delovno predsedstvo,
 • verifikacijsko komisijo in imenovanje:
  1. zapisnikarja in
  2. dva overovatelja zapisnika.
 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne Skupščine GD Zelena jama.
 3. Poročilo NO GZS.
 4. Obravnava in sprejem strokovnega poročila o delu v letu 2019
 5. Obravnava in sprejem Finančnega poročila za leto 2019.
 6. Obravnava delnega Finančnega poročila za leto 2020.
 7. Razrešitev dosedanjih organov društva.
 8. Volitve:
 • predsednika,
 • podpredsednika,
 • izvršnega odbora,
 • nadzornega odbora in
 • disciplinske komisije društva.
 1. Programske smernice v letu 2020.
 2. Razno.

Prosimo vas, da se občnega zbora društva zanesljivo udeležite.

S športnimi pozdravi! 

Predsednik društva: Mitija Samardžija Pavletič l.r.

Priloge: