sklicujem 4. REDNI OBČNI ZBOR društva,

ki bo v petek 18.6.2021 ob 15.30 uri v ŠC Kleče – Gibi šport, Avšičeva 70, 1000 Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev zapisnika 3. rednega občnega zbora GD Zelena jama.
  3. Poročilo NO GD Zelena jama.
  4. Obravnava in sprejem strokovnega poročila o delu v letu 2020
  5. Obravnava in sprejem Finančnega poročila za leto 2020.
  6. Potrditev programa dela za leto 2021.
  7. Razno.

Prosimo vas, da se občnega zbora društva zanesljivo udeležite.

S športnimi pozdravi!
Andrej Mavrič, predsednik